Loading...

Regulamin Usługi Wdrożenia Rozwiązań e-commerce

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wdrożenie  Rozwiązań Comarch e-Commerce przez JERZY RZANIAK "PROFISOFT" CENTRUM OPROGRAMOWANIA. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Floksowej 44, Numer NIP: 7810010560 (zwany dalej Usługodawcą lub Profisoft).

 1. §1. Definicje
 2. §2. Warunki świadczenia Usługi Wdrożenie Comarch e-Sklep
 3. §3. Wynagrodzenie
 4. §4. Bezpieczeństwo danych powierzonych Profisoft w związku ze świadczeniem Usługi Wdrożenie Comarch e-Sklep
 5. §5. Odpowiedzialność
 6. §6. Reklamacje
 7. §7. Postanowienia dotyczące Klientów – Konsumentów
 8. §8. Postanowienia końcowe
 9.   Pliki do pobrania / Załączniki

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin Usługi Wdrożenia Rozwiązań e-Commerce (Regulamin) – regulamin określający zasady i zakres świadczenia Usługi Wdrożenie Rozwiązań e-Commerce.
 2. Klient – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę na świadczenie Usługi.
 3. Konsument - Klient prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Profisoft dokonuje transakcji, która uznana zostanie za niezawodową.
 4. Usługa Wdrożenie Rozwiązań e-Commerce (Usługa) – usługa świadczona drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w zakresie określonym Zakresie Usługi adekwatnym do wybranego przez Klienta Pakietu.
 5. Zakres Usługi Wdrożenie Rozwiązań e-Commerce (Zakres Usługi) załącznik zawierający informacje określające zakres prac do wykonania przez Usługodawcę w ramach Usługi adekwatny do wybranego przez Klienta Pakietu.
 6. Pakiety – określenie ułatwiające identyfikację wybranej przez Klienta konfiguracji Zakresu Usługi oraz wybranego do wdrożenia oprogramowania.
 7. Umowa na świadczenie Usługi Wdrożenie Rozwiązań e-Commerce (Umowa) – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Klientem w momencie akceptacji przez Klienta w drodze korespondencji mailowej przesłanej przez przedstawiciela Usługodawcy oferty obejmującej wykonanie prac konfiguracyjnych w zakresie określonym przez Zakres Usługi
 8. Godziny robocze – godziny od 8:00 do 16:00 w Dniach Roboczych.
 9. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 Warunki świadczenia Usługi

 1. Świadczenie Usługi wymaga uprzedniego zawarcia z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Usługa jest świadczona w zakresie określonym w Zakresie Usługi w Godzinach i Dniach roboczych.
 3. Zawarcie Umowy na świadczenie następuje w momencie akceptacji przez Klienta w drodze korespondencji mailowej przesłanej przez przedstawiciela Usługodawcy oferty na wykonanie Usługi w zakresie opisanym w załączniku 1. Zakres Usługi.
 4. Po zawarciu Umowy na świadczenie Usługi Klientowi zostają przekazane w drodze korespondencji mailowej informacje potrzebne do dokonania płatności za Usługę.
 5. Po dokonaniu płatności za Usługę Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi zgodnie z terminem realizacji ustalonym przez strony w drodze korespondencji elektronicznej.
 6. Umowa na świadczenie Usługi jest zawarta na czas wykonania Usługi.
 7. Klient zobowiązuje się zapewnić odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający wiedzę oraz informacje niezbędne do realizacji Umowy oraz ich obecność w czasie ustalonym przez strony jako termin realizacji Usługi.
 8. Klient zobowiązuje się także do:
  • przygotowania i udostępnienia Usługodawcy informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy w terminach wskazanych przez Usługobiorcę;
  • zapewnienia dostępu do Panelu Administracyjnego wdrażanego oprogramowania;
  • współpracy w realizacji Umowy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za treść i wartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przygotowanych oraz przekazanych Usługobiorcy przez swoich pracowników lub przez zaangażowane podmioty trzecie.
 10. W celu skorzystania z Usługi w ramach Panietu wdrożenia Comarch e-Sklep lub Comarch e-Sale, Klient powinien posiadać umowę w zakresie świadczenia Usługi abonamentowej Comarch e-Sklep lub Comarch e-Sale i uregulowane w terminie płatności wobec Comarch S.A.

§3 Wynagrodzenie

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty z góry za zakup Usługi za pośrednictwem uzgodnionego przez strony systemu płatności.
 2. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Usługodawca ma prawo nie rozpoczynać świadczenia Usługi na rzecz Klienta, do czasu uregulowania należności.

§4 Bezpieczeństwo danych powierzonych Profisoft w związku ze świadczeniem Usługi

 1. Dane wprowadzone przez Klienta do Usługi są własnością Klienta, który jest ich Administratorem lub Podmiotem powierzającym.
 2. Wszystkie dane wprowadzone do Usługi będą przechowywane przez Usługodawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO).
 3. Usługodawca zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał dane wprowadzone przez Klienta do Usługi wyłącznie w celu realizacji Usługi oraz w celu prowadzenia testów prawidłowości jej działania.
 4. Wszystkie dane przechowywane przez Usługodawcę będą chronione, zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Profisoft).
 5. Usługodawca podejmie właściwe i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30.01.2018 r. w celu zarządzania ryzykiem na jakie narażone są systemy wykorzystywane do świadczenia usługi cyfrowej.

§5 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta ze wszystkich tytułów wynikających z realizacji Usługi, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do 50% wartości wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta za wykonanie Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Klienta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  • ingerencją w Comarch e-Sklep przez osoby nieuprawnione,
  • nieprawidłową obsługą Comarch e-Sklep
  • błędną interpretacji wyników,
  • nieznajomością przepisów prawa.

§6 Reklamacje

 1. Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji co do wykonanych prac w ramach Usługi w terminie 10 dni roboczych od przekazania informacji o wykonaniu Usługi. Po upływie w/w terminu uznaje się że Usługa została wykonana w sposób prawidłowy.
 2. Zgłoszenia nieprawidłowego świadczenia Usługi można dokonać za pośrednictwem korespondencji mailowej.
 3. Usługodawca zobowiązany jest do reakcji na zgłoszone przez Klienta nieprawidłowości w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę takiego zgłoszenia o ile inne umowy zawarte z klientem nie wskazują inaczej.
 4. Usługodawca nie jest związany terminem, o którym mowa w ust. 3, jeżeli nieprawidłowość w świadczeniu Usługi spowodowana została z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z działań Klienta.
 6. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie nie dotyczą Klientów będących Konsumentami.
 7. Jeśli Klient objęty jest dodatkową umową gwarancyjną zawartą z Profisoft jest ona nadrzędna wobec postanowień niniejszego regulaminu.

§7 Postanowienia dotyczące Klientów – Konsumentów

 1. Klient będący Konsumentem oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i został poinformowany, iż skutkuje to utratą prawa do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na świadczenie Usługi.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta oznacza to uznanie żądania Klienta będącego Konsumentem za nieuzasadnione.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Inspekcją Handlową przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§8 Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Profisoft a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Profisoft a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Profisoft.
 4. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2022

Pliki do pobrania / Załączniki

Góra